A A A

 

Radom, dn. 25.09.2014

 

I K 113/122/14

 

   

 

Informacja do konkursu nr 1/14

 

 

 

na stanowisko - asystentA prokuratora

 

 

 

    Prokurator Okręgowy w Radomiu informuje, że unieważnia konkurs Nr 1/14 na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu z dniem 25 września 2014 r.


 

 

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Oleś

 

 

 

 

 

 

 

Radom, dn. 18.06.2014

I N F O R M A C J A
 

O NABORZE KANDYDATÓW NA URZĘDNIKA W DRODZE KONKURSU NR 1/14 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 


Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 100 c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze
(tekst jedn. Dz. U.  z 2011r. nr 270 poz. 1599 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (tekst jedn. Dz.U. z 2011r Nr 210 poz. 1257 z późn. zm)

 

zatrudni z dniem  1 stycznia 2015r.

jedną osobę na stanowisko:  asystent prokuratora   

w pełnym wymiarze  czasu pracy.

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu  1 października 2014r.

 

              Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać, zgodnie  z art. 100a ust. 5 pkt od 1 do 5 Ustawy z dnia 20.06.1985r o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2011r nr 270 poz. 1599 z późn. zm.) następujące wymogi:

 

 

 1. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich,

 1. być nieskazitelnego charakteru,
 1. mieć ukończone wyższe studia w Polsce z tytułem magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.
 1. mieć ukończone 24 lata
 1. mieć ukończoną aplikację prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

     Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora nie mogą być karani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także nie mogą być prowadzone przeciwko nim postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Prokurator Okręgowy w Radomiu dokona selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów  pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po stwierdzeniu, że złożone w terminie zgłoszenia spełniają wymogi formalne Prokurator Okręgowy w Radomiu ustali listę kandydatów dopuszczonych do konkursu i umieści ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz dokona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu – do dnia 10 października 2014r, a następnie powoła komisję składającą się z 3 do 5 prokuratorów

 

Konkurs zostanie przeprowadzany w Prokuraturze Okręgowej  w Radomiu ul. Malczewskiego 7 w formie pisemnej i składać się będzie z pracy konkursowej w dwóch częściach:

Pierwsza – testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

Druga – dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego

Komisja przygotuje pytania testowe i kazusy mając na względzie konieczność oceny:

- podstawowej wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

- umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

Konkurs trwa 90 minut. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Każdy z kazusów komisja ocenia w skali od 0 do 6 punktów.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z części testowej konkursu co najmniej 28 punktów, a z części zawierającej kazusy – co najmniej 8 punktów.

 

Wyniki

Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata w drodze głosowania, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia kandydatów wynikające  z dokumentów dołączonych do zgłoszenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora podana zostanie  do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury oraz publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora 
 3. kwestionariusz osobowy
 4. życiorys (własnoręcznie napisany)
 5. informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej
 6. kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej  i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim
 7. oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej
 8. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
 10. trzy aktualne fotografie zgodne z wymogami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

       Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą na wymieniony adres prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel.  048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.

                                                                     PROKURATOR OKRĘGOWY 

 

                                                                     Krzysztof Oleś

 


 

Radom, dnia 17 luty 2014r.

 

K O M U N I K A T
 

Komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu informuje, że w III etapie konkursu uczestnicy otrzymali następującą ilość punktów:

 

1.      Andziak Karol                       – 8 pkt

2.      Rębisz Małgorzata               – 7 pkt

 
 

                        W związku z powyższym Komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu zgłosiła do zatrudnienia na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu Pana Karola Andziaka.

                       

                        Jednocześnie informuję, że na listę rezerwową została wpisana Pani Małgorzata Rębisz.

 
 

Przewodniczący: Piotr Figas

Sekretarz : Iwona Karasek

Członek: Jadwiga Majerczak

 

Radom, dnia 7 luty 2014r.

 

Komunikat

 

Komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu informuje,  ze uczestnicy II etapu konkursu na urzędnika uzyskali następujące wyniki:

 

 1. Witczak Agata             – 2,5 pkt
 2. Rębisz Małgorzata       – 8,5 pkt
 3. Andziak Karol             – 8 pkt

 

 

Komunikat

 

 

Komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu informuje, że do III etapu konkursu, który odbędzie się w dniu 17 lutego 2014r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu zakwalifikowały się:

 

 1. Rębisz Małgorzata
 2. Andziak Karol