A A A

Radom, dnia 17 luty 2014r.

 

K O M U N I K A T
 

Komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu informuje, że w III etapie konkursu uczestnicy otrzymali następującą ilość punktów:

 

1.      Andziak Karol                       – 8 pkt

2.      Rębisz Małgorzata               – 7 pkt

 
 

                        W związku z powyższym Komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu zgłosiła do zatrudnienia na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu Pana Karola Andziaka.

                       

                        Jednocześnie informuję, że na listę rezerwową została wpisana Pani Małgorzata Rębisz.

 
 

Przewodniczący: Piotr Figas

Sekretarz : Iwona Karasek

Członek: Jadwiga Majerczak

 

Radom, dnia 7 luty 2014r.

 

Komunikat

 

Komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu informuje,  ze uczestnicy II etapu konkursu na urzędnika uzyskali następujące wyniki:

 

  1. Witczak Agata             – 2,5 pkt
  2. Rębisz Małgorzata       – 8,5 pkt
  3. Andziak Karol             – 8 pkt

 

 

Komunikat

 

 

Komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu informuje, że do III etapu konkursu, który odbędzie się w dniu 17 lutego 2014r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu zakwalifikowały się:

 

  1. Rębisz Małgorzata
  2. Andziak Karol
 
 
Radom, dnia 27 stycznia 2014r.
 
 
K O M U N I K A T
 

Komisja Konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu informuje, że do II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze zakwalifikowały się następujące osoby:

 
1.      Witczak Agata – Grójec
2.      Andziak Karol – Promna
3.      Baran Alicja – Gózd
4.      Rębisz Małgorzata – Radom
  

 INFORMACJA O TERMINIE 

 

II etap konkursu na urzędnika Prokuratury Rejonowej w Grójcu odbędzie się w dniu 06 lutego 2014r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

 

 

 

I N F O R M A C J A

O NABORZE KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY

W DRODZE KONKURSU NR 2/13

Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn. Dz.U. z 2011r nr 109 poz. 639 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. Nr 21 poz.129 z późn. zm.)

zatrudni z dniem  15 lutego 2014r.

 na staż urzędniczy na stanowisko:  stażysta

 1 osobę - etat w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu  15 stycznia 2014r.

 

 

 

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku należało będzie:

1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki prokuratury,

2. obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA”

3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

 

 

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

1)  posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

2)  cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

3)  kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4) nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)  ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia z uzyskanym tytułem zawodowym,

6)  posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

7) posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz aplikacji biurowych Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook,

   Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001r nr 86 poz. 953 z późn. zm).

Pożądane wymagania dodatkowe:

§ wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne oraz ukończone szkolenie informatyczne

§ biegła i udokumentowana znajomość co najmniej jednego języka obcego,

§ umiejętność współpracy w zespole,

§ obowiązkowość, dokładność, wysoka kultura osobista, cierpliwość, komunikatywność, odporność na stres,

§ umiejętności w zakresie obsługi baz danych.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  22 stycznia 2014r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej                       w przedziale od 1 do 10. 

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie wiedzy ogólnej i kultury osobistej kandydatów,                 a także ich komunikatywności, kreatywności, odporności na stres.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata i lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie  w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 

 

 

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o dopuszczenie do konkursu

2) kwestionariusz osobowy

3) życiorys (własnoręcznie napisany)

4)  urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów

5) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6)  oświadczenie kandydata o nie karalności,

7)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

8)  oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska kandydata na sporządzonych listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu.

       Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.  W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Krzysztof Oleś

 

 

 

Radom, dnia 7 grudnia 2013r.

   I K 110/ 18 /13

 

K O M U N I K A T

Prokuratora Okręgowego w Radomiu 

       Prokurator Okręgowy w Radomiu zawiadamia o zwolnionym stanowisku asesora Prokuratury Rejonowej w Grójcu 

        Ewentualni kandydaci do objęcia w/w stanowiska powinni się legitymować co najmniej oceną dobrą uzyskaną na egzaminie prokuratorskim.

 

 
  

Prokurator Okręgowy

 

Krzysztof Oleś

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja : 2014-02-17 15:12:57
Osoba aktualizująca : Radosław Kiziński