A A A

STRONA GŁÓWNA

PROKURATURA OKRĘGOWA W RADOMIUDANE TELEADRESOWE:


UL. MALCZEWSKIEGO 7
26-610 RADOM
CENTRALA: (48) 36-80-700 do 705
FAX: (48) 36-80-736
E-MAIL: prokuratura.okregowa@prokuratura.radom.pl

Uwaga:


Skrzynka pocztowa nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Przesłane w ten sposób pisma będą pozostawione bez biegu.
Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe mogą być składane osobiście w biurze podawczym prokuratury lub za pośrednictwem poczty. 

 

Prokuratura Okręgowa w Radomiu jest państwową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej. Jej zadaniem jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw, zgodnie z zakresem właściwości miejscowej określonym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 49, poz. 297). Zasady działania oraz sposoby realizacji zadań prokuratury określa ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.).

 

Swoim zasięgiem obejmuje obszar działania Prokuratur Rejonowych: Radom – Wschód w Radomiu, Radom – Zachód w Radomiu, Grójec, Przysucha, Lipsko, Zwoleń, Kozienice, Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Okręgowej w Radomiu przyjmują interesantów w każdy dzień urzędowania prokuratury w godzinach 9.00 do 15.00.

W każdy poniedziałek przyjęcia interesantów odbywają się do godziny 18.00, a dyżur po godzinach urzędowania pełni prokurator okręgowy, jego zastępca lub wyznaczony prokurator i pracownik prokuratury.


Zawiadomienia o przestępstwie i inne pisma mogą być składane osobiście w biurach podawczych Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7 i podległych jej Prokuratur Rejonowych za potwierdzeniem odbioru lub drogą pocztową na adres danej prokuratury.

Załatwianie spraw odbywa się w trybie ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010r. – regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49 poz. 296) oraz zarządzenia nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dn. 31 marca 2010r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Skargi i wnioski rozpoznawane są w trybie określonym w art. 221 - 256 kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska / nazwy / oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 

Ostatnia aktualizacja : 2015-01-15 13:02:48
Osoba aktualizująca : Administrator